Chunka valu lastel.

Platform - The broad classification of the platform on which the app is running. Annab aimu sellest, kui kaua on Office olnud kliendis installitud. Some of these data fields are duplicates that arose as diagnostic data was modernized and were used to ensure no service disruption to live diagnostic monitoring reports. Kasutatakse selleks, et hallata, kuidas konkreetset sündmust käsitletakse eesmärgiga laadida andmeid Microsofti. See aitab kindlaks teha, kas eelväljaanne on kasutajaid mõjutava probleemi allikas.

Surface Hub Kirjeldus You have a grapple, a long rope, maybe a little explosive? Now that you have everything you need, you are a professional casual gold miner! In this gold miner game, your only goal is to collect the largest and most valuable gold nuggets, even diamonds, from under the earth. You will face at least two problems: At each level you have only a limited amount of time and you must collect a certain amount of gold or diamonds.

You will go to the big chunks and bring more money, but it will take longer to get involved or target small pieces with lower value?

Painting a Pastel Seascape - Part 2 with Lyn Diefenbach - Colour In Your Life

Your strategic thinking skills will be tested here. As a true gold miner, you will have some nice upgrades that will make gold mining easier. From level to level, it becomes more difficult. To successfully play gold miners at a later level, you must swing your hooks past nasty little mice and even blast barrels if you want to collect really big valuables.

Parimad hotellid ja peatuspaigad sihtkoha Wisconsin Rapids, Ameerika Ühendriigid läheduses

Teave, mis spetsiaalselt toetab diagnostikaandmete kogumistInformation that specifically supports diagnostic data collection Diagnostikaandmete kogumist spetsiaalselt toetavat teavet kogutakse järgmistes kategooriates. Information that specifically supports diagnostic data collection is collected in the following categories. TegevusActivity Teave, mis aitab mõista kogumissündmuse edukust. Information to understand the success of the collection event itself.

Hankige Gold Miner Tom: Make A Fortune Together – Microsoft Store, et-EE

This category contains the following fields: AggMode — ütleb süsteemile, kuidas koondada tegevustulemeid. AggMode - Tells the system how to aggregate activity results. Võimaldab vähendada kasutaja arvutist üles laaditud andmete hulka, koondades tegevustulemid ühte sündmusesse, mida saadetakse periooditi.

 Это объявление войны, - прошептал Фонтейн срывающимся голосом. Джабба покачал головой: - Лично я сомневаюсь, что Танкадо собирался зайти так. Я думаю, он собирался оставаться поблизости и вовремя все это остановить. Глядя на экран, Фонтейн увидел, как полностью исчезла первая из пяти защитных стен. - Бастион рухнул! - крикнул техник, сидевший в задней части комнаты.

Allows us to reduce the amount of information uploaded from a user's machine by aggregating activity results into a single event that gets sent periodically. Count — tegevuse toimumise kordade arv, kui loendus on pärit koondatud sündmusest. Count - The number of times the activity happened if the count is from an aggregated event. Võimaldab olenevalt tegevuse koondrežiimist kindlaks teha, kui tihti tegevus õnnestus või nurjus.

Allows us to determine how often an activity succeeded or failed based on the aggregation mode of the activity. CV — väärtus, mis tuvastab seose tegevuste ja alamtegevuste vahel. CV - A value that identifies the relationship between activities and sub-activities. Võimaldab taasluua seost pesastatud tegevuste vahel. Allows us to rebuild the relationship between nested activities. Duration — aeg, mis kulus tegevuse teostamiseks.

Duration - The length of time the activity took to execute. Võimaldab tuvastada jõudlusprobleeme, mis mõjutavad kasutuskogemust negatiivselt. Allows us to identify performance issues that are negatively impacting the user's experience. Code — rakenduse määratletud kood, mis tuvastab nimetatud tulemi. Code - An application defined code to identify a given result. Võimaldab kindlaks teha kõnealuse tõrke spetsiifilisemaid üksikasju, nt tõrkekoodi, mida saab kasutada probleemide liigitamiseks ja parandamiseks.

Allows us to determine more specific details of a given failure such as a failure code that can be used to classify and fix issues. Tag — täisarvusilt, mis määratleb koodis koha, kus tulem loodi. Tag - An integer tag that identifies the location in code where the result was generated. Võimaldab selgelt määratleda koodis kohta, kus tulem loodi, ja seetõttu on võimalik tõrkeid liigitada. Allows us to distinctly identify the location in code where a result was generated which enables classification of failures.

Type — tulemikoodi tüüp. Type - The type of the result code. Tuvastab, chunka valu lastel tüüpi tulemikood saadeti, et oleks võimalik väärtust õigesti tõlgendada.

Identifies what type of result code was sent so that the value can be correctly interpreted. Success — silt, mis osutab, kas tegevus õnnestus või nurjus. Success - A flag indicating if the activity succeeded or failed. Võimaldab kindlaks teha, kas kasutaja tehtud tegevused tootes õnnestuvad või nurjuvad. Allows us to determine if actions the user takes in the product are succeeding or failing. See annab võimaluse tuvastada probleeme, mis kasutaja mõjutavad.

This allows us to identify issues that are impacting the user. RakendusApplication Teave selle rakenduse installi kohta, kust sündmusi kogutakse. Information about the installation of the application from which the events are being gathered. This category contains chunka valu lastel following fields: Architecture — rakenduse arhitektuur. Architecture - The architecture of the application. Võimaldab liigitada tõrkeid, mis võivad olla rakenduse arhitektuurile iseloomulikud.

Tõrked funktsiooni või kasutuskogemuse funktsionaalsuses. Errors in functionality of a feature or user experience. Seadme ühenduvus ja konfiguratsioonDevice connectivity and configuration Võrguühenduse olek ja seadme sätted, näiteks mälu.

Let's us classify errors that might be specific to an architecture of the application. Click2RunPackageVersion — selle klõpskäivituspaketi versiooni number, mida kasutati rakenduse installimiseks. Allows us to identify which version of the installer was used to install Office so we can identify setup-related issues. DistributionChannel — kanal, mille kaudu rakendus juurutati.

  • Andmeanalüüsi ja statistika oskussõnastik
  • Ну вот, на Мидж снова что-то нашло.
  • Office’i nõutavad diagnostikaandmed - Deploy Office | Microsoft Docs
  • За небольшую плату они обеспечивают анонимность электронной почты, выступая в роли посредников.

DistributionChannel chunka valu lastel The channel where the app was deployed. Võimaldab jaotada sissetulevaid andmeid, et saaks tuvastada probleeme, mis sihtrühma mõjutavad. Allows us to partition incoming data so we can determine if issues are impacting audiences. InstallMethod - Whether the current build of Office was upgraded from an older build, rolled back to an older build, or a fresh install.

IsClickToRunInstall — lipp näitab, kas tegu on klõpskäivitusinstalliga. Võimaldab tuvastada probleeme, mis võivad esineda ainult klõpskäivitusinstalli mehhanismi puhul. Allows us to identify issues that might be specific to the Click-To-Run install mechanism. IsDebug - Flag indicating if the Office build is a Debug build. Võimaldab tuvastada, kas probleemid tulenevad silutud järkudest, mis võivad käituda teisiti. Allows us to identify if issues are coming from Debug builds, which may behave differently.

Võimaldab kindlaks teha, kas probleemid võivad tuleneda välise mäluseadme chunka valu lastel. Let's us determine if issues can be traced to an external storage location. Võimaldab kindlaks teha, kas rakenduse installis OEM. See aitab probleeme liigitada ja tuvastada. Let's us determine if the application was installed by an OEM, which can help us classify and identify issues.

PreviousVersion - The version of Office that was previously installed on the machine. Juhul kui praeguses versioonis esinevad probleemid, võimaldab see tagasi pöörata eelmisele versioonile. Allows us to roll back to a previous version if the current one has an issue. ProcessFileName — rakenduse failinime nimi. ProcessFileName - The name of the application filename. Kuna sama rakendusnime all võivad raporteerida mitme erineva nimega protsessifailid, võimaldab see tuvastada selle täitmisfaili nime, mis andmeid genereerib.

Allows us to identify the name of the executable that is generating the data as there may be several different process naiste sormede artriit reporting as the same app name. Information about the Office client.

This category contains the following fields: FirstRunTime — esimene kord, kui klient käivitati. FirstRunTime - The first time the client was run. Annab aimu sellest, kui kaua on Office olnud kliendis installitud. Allows us to understand how long the client has had Office installed.

Jira Service Management

SeadeDevice Teave seadme konfiguratsiooni ja võimaluste kohta. Information about device configuration and capabilities. This category contains the following fields: DigitizerInfo — teave selle digitaatori kohta, mida arvuti kasutab. DigitizerInfo - Information on the digitizer used by the machine. Võimaldab olenevalt seadme liigendusest liigitada andmeid.

chunka valu lastel

Allows us to classify data based on device pivot. FormFactor — tuvastab teavet saatva seadme vormiteguri. FormFactor - Identifies what form factor the device sending the info is.

FormFactorFamily — tuvastab teavet saatva seadme vormiteguri. FormFactorFamily - Identifies what form factor the device sending the info is. HorizontalResolution — seadme ekraani horisontaalne eraldusvõime. HorizontalResolution - The horizontal resolution of the devices screen. Id — seadme ainuidentifikaator. Id - A unique identifier for the device. Võimaldab tuvastada probleemide levikut seadmete kogumis. Allows us to identify the distribution of issues across a set of devices. IsTerminalServer — lipp, mis näitab, kas arvuti on terminaliserver.

IsTerminalServer - Flag to determine if the machine is chunka valu lastel terminal server. Manufacturer — seadme tootja. Manufacturer - The manufacturer of the device. Model — seadme mudel. Model - The model of the device.

Name — seadme nimi. Name - The name of the device.

Saadaval platvormil

NetworkCost — tähistab võrgukulu või -tüüpi, nagu mahupõhine või maht üle piiri. NetworkCost - Indicates network cost or type, such as metered or metered above cap.

NetworkCountry — saatja riigikood kliendi puhastamata IP-aadressi põhjal. NetworkCountry - The country code of the sender, based on the unscrubbed client IP address. NumProcPhysCores — arvuti füüsiliste tuumade arv. NumProcPhysCores - The number of physical cores on the machine.

OsLocale — töötava operatsioonisüsteemi lokaat. OsLocale - The locale of the operating system that is running. ProcessorArchitecture — protsessori arhitektuur.

ProcessorArchitecture - The architecture of the processor. ProcessorCount — chunka valu lastel protsessorite arv. ProcessorCount - The number of processors on the machine. ProcSpeedMHz — protsessori kiirus. ProcSpeedMHz - The speed of the processor. RamMB — seadme mälu maht.

chunka valu lastel

RamMB - The amount of memory the device has. ScreenDepth — võimaldab olenevalt seadme liigendusest liigitada andmeid. ScreenDepth - Allows us to classify data based on device pivot.

chunka valu lastel

SystemVolumeSizeMB — arvuti süsteemidraivi suurus. VerticalResolution — seadme ekraani vertikaalne eraldusvõime. VerticalResolution - The vertical resolution of the devices screen. SündmusEvent Sündmuspõhine teave, sh seansi ainuidentifikaator. Event-specific information, including its unique identifier in the session. This category contains the following fields: Contract — loend lepingutest, mida sündmus chunka valu lastel.

Contract - A list of any contracts that the event is implementing. Võimaldab hinnata, millised andmed on osa eraldi sündmusest, et oleks võimalik seda tõhusalt töödelda. Allows us to evaluate what data is part of the individual event so that we can process it effectively. CV — väärtus, mis võimaldab tuvastada sündmusi, mis on üksteisega seotud. CV - A value that allows us to identify events that are related to one another. Kasutatakse diagnostikaks, chunka valu lastel võimaldab tuvastada seotud käitumiste või seotud sündmuste mustreid.

Used for diagnostics to allow us to identify patterns of related behavior or related events. Flags — teave, mida kasutatakse muutmaks, kuidas konkreetne sündmus reageerib. Flags - Information used to alter how a given event responds. Kasutatakse selleks, et hallata, kuidas konkreetset sündmust käsitletakse eesmärgiga laadida andmeid Microsofti. Used to manage how a given event is treated for the purposes of uploading the data to Microsoft. Id — sündmuse ainuidentifikaator.

Id - A unique identifier for the event. Võimaldab ainulaadselt identifitseerida vastu võetud sündmusi.

Head leiud sulle ja su neljajalgsetele sõpradele! Majutused, mis panevad saba liputama.

Allows us to uniquely identify the events that are being received. Level — tähistab sündmuse tüüpi. Level - denotes the type of event. Name — sündmuse nimi.

  • Suitsutuslaastud Hikkoripuu 8 L Mustang | politseiriik.ee
  • Она чувствовала себя виноватой из-за того, что так резко говорила с коммандером.
  • 10 parimat lemmikloomasõbralikku hotelli sihtkohas Sidemen, Indoneesia | politseiriik.ee
  •  Директор, у нас нет выбора.

Name - The name of the event. Võimaldab meil tuvastada sündmuse, mille liigeste ravi alushartas klient. Allows us to identify the event that was being sent from the client.

Rule — andmed loonud reegli identifikaator kui andmed lõi reegel. Rule - An identifier of the rule that generated the data if it was generated by a rule. Võimaldab tuvastada andmetüki allikat, et oleks võimalik valideerida ja hallata sündmuste parameetreid. Allows us to identify the source of a piece of data so that we can validate and manage that events parameters RuleID — andmed loonud reegli identifikaator chunka valu lastel andmed lõi reegel.

RuleId - The identifier of the rule that generated the data if it was generated by a rule. Allows us to identify the source of a piece of data so that we can validate and manage that events parameters.

RuleInterfaces — liidesed, mille on juurutanud konkreetne reegel. RuleInterfaces - Any interfaces that are implemented by the specific rule. Võimaldab andmetöötluse lihtsustamiseks andmeid olenevalt nende struktuurist liigitada ja importida. Allows us to classify and import the data based on its structure, which simplifies data processing. RuleVersion — andmed loonud reegli identifikaator kui andmed lõi reegel.

RuleVersion - The identifier of the rule that generated the data if it was generated by a rule. SampleRate — näitab, chunka valu lastel protsenti kasutajaid seda andmetükki saadab. SampleRate - An indication of what percentage of users are sending this piece of data. Võimaldab andmeid statistiliselt analüüsida ning väga tavaliste andmepunktide puhul pole vaja, et neid saadaks kõik kasutajad.

This allows us to do statistical analysis of the data and for very common data points not require that to be sent by all users. SchemaVersion — selle skeemi versioon, mida kasutati diagnostikaandmete loomiseks. SchemaVersion - The version of chunka valu lastel schema used to generate diagnostic data. Vajalik kliendi saadetud andmete haldamiseks. Required to manage data being sent from the client. See võimaldab teha aja jooksul muudatusi selles, kuidas iga klient andmeid saadab.

This allows changes over time in what data is being sent from each client. Sequence — loendur, mis tuvastab järjekorra, kuidas sündmus kliendis loodi.

Sequence - A counter that identifies the order that an event was generated on the client.

Surface Hub Kirjeldus You have a grapple, a long rope, maybe a little explosive? Now that you have everything you need, you are a professional casual gold miner! In this gold miner game, your only goal is to collect the largest and most valuable gold nuggets, even diamonds, from under the earth. You will face at least two problems: At each level you have only a limited amount of time and you must collect a certain amount of gold or diamonds.

Võimaldab saadud andmeid järjestada, et oleks võimalik tuvastada, millised sammud võisid viia chunka valu lastel mõjutava probleemini. Allows the data being received to be ordered so that we can identify what steps may have led to an issue that is impacting clients. Source — lähtekonveier, mida kasutati andmete üleslaadimiseks. Source - The source pipeline that was used to upload the data. Vajalik selleks, et oleks üldseisundi jaoks võimalik jälgida igat üleslaadimise konveierit ja et tuvastada üleslaadimise konveieriga seotud probleeme.

Required to monitor each of our upload pipelines for overall health and to help identify issues with the upload pipeline. See võimaldab jälgida igat üksikut üleslaadimise konveierit olemaks kindel, et need on nõuetega kooskõlas.

This allows us to monitor individual upload pipelines to make sure they remain compliant. Time — aeg, millal sündmus kliendis loodi. Time - The time that the event was generated on the client.