Hurt harjade ja jalgade, U16 koondise peatreeneriks sai Norbert Hurt - politseiriik.ee - Jalgpall luubi all!

Samas vaikne ja omaette olla armastav, on ta teisalt klounilikult naljakas oma kodustes ettevõtmistes. Oskab keegi kolmandamat häälte astet ehk rasket rõhku ka kudagi ära tähendada, siis tehku tema seda. Pühapäev tõi Kalevi spordihalli ilukoerte sõbrad. Wana eht materjaal jäägu muutmata ja puutumata. Wäga soowida oleks ja saaks wägewaste isamaa uurimise tööd aitama, kui kaht järgmist nõuu wastu wõetakse ja täi­detakse: Esiteks. Ootamatult koer pidurdab.

Mis praegu laulude kohta sai öeldud, maksab täiesti ka wanasõnade ja rahwamõistatuste kohta. Ennemuististe juttude üleskirjutamise juures on kirjutajal enam wabadust, sest et neil juttudel ka rahwasuus waba worm on, ilma kindla seaduseta.

Siiski hurt harjade ja jalgade ka juttusid üles kirjutades soowida, et kõik oma ilustamine kaugele jääb ja sõnad nii paberisse pannakse, kui rahwasuu jutustab ja räägib. Rahwas ise on enamiste ikka ülem luuletaja kui üksik inimene. Wana kombete ja pruukide, niisamati ka wana rahwausu ja ebausu üleskirjutamise poolest on wäga kasulik, kui enne kirjutamist kindel plaan tehakse, mis asjust mälestusi tahetakse korjata ja kirja panna. Niisuguse plaani järele läheb töö ruttu edasi ja teeb üleskirjutajale enesele suurt rõõmu, Et mull enam harjumist on olnud nii­suguste üleskirjutamiste poolest, kui mõnel nooremal suguwennal, siis arwan, et see mitte kasuta ei saa olema, kui siin tähendatud materjaali kohta ühe korjamise kawa küsi­muste kombel ette panen.

Missugused kombed ja pruugid oliwad ehk on teie maa­konnas kihelkonnas, wallas olemas inimese elujaamadel: Lapse ristimisel nurganaeste, waderite, külaeitede, piduliste kombed— Pruuti walides ehk otsides, tõiselt poolt Peigmeest soowides ehk oodates noortemeeste ja neidude kombedKosjas käies kombed ja pruugid enne pulmi— Pulmade pääl see päätükk on wäga pitk, nii et teda üksi terweks raamatuks wõib wenitada — Pärast pulmi kodu olles ehk kirikusse minnes— Surnute matmisel suretades, pitkile õlile pannes, kirstu pannes, pidu pida­des, surnuaeda wiies, mattes, tagasi tulles j.

Koerad näitasid ilu ja iseloomu Kristel Kirss Vaatamata suurele kaalu- ja kasvuvahele on koerad omavahel head sõbrad. Hirmunud ja habras väikehurt oli näitusel pidevalt iiri hundikoera kaitse all.

Missugused kombed ja pruugid oliwad ehk on olemas pühade päewil ja tähtpäewil: Jõuluks, — Wana-aasta lõppul ja Nääripäewal, — Lihaheitel ehk Wastla päewal, — Paastu ajal, — Lihawõttel, — Nelipühil, — Jaanipäewal, — siis: Tõnisepäewal, Küündlapäewal, Tuhapäewal, Madisepäe­wal, Jüripäewal, Nigulapäewal, Peetripäewal, Jakobipäewal, Lauritsepäewal, Pärtlipäewal, mitmel Maarjapäewal, Mihkli­päewal, Mardipäewal, Kadri- ehk Kadrinapäewal, Toomapäewal.

Peaks siin mõni tähtpäew nimetamata olema, siis pan­dagu see weel juure. Missugused kombed ehk pruugid oliwad ehk on olemas igapäewases elus: Üles tõustes, tööle minnes, töölt tulles, magama heites, teele minnes ja teelt tulles, saunas käies, supeldes, riidisse pannes, riidist wõttes j.

Missugused kombed ehk pruugid oliwad ehk on olemas iseäraliste tööde ja toimetuste juures: Külwates, kündes, äestades, leigates, leikust kokku pannes, reht peks­tes, wilja puhastades wisates, tuulutadesjahwatades, leiba küpsetades, rooga keetes, loomi tappes, liha soolates, worstisid walades, heina tehes, linu harides, kangast kududes, kedrates ehk lõnga tehes, õmmeldes, kapsaid istutades, sõnnikut hurt harjade ja jalgade, puid raiudes, karja kewade wälja ajades, karja hoi­des, öitsis olles, kalu püüdes, wihta marja, osja minnes, mõisa teul olles, kaewu kaewamisel, maja ehk hoonet ehita­des, kirikusse ehk lauale minnes j.

Missugused kombed ja pruugid oliwad ehk on olemas haiguste ja tõbiste rawitsemise poolest: Lapsewaewas, nurgawoodis, hallitõwes, hambawalus, maruhädas, hullu looma puremiselussi pistes ehk mau pannes, haawu parandades, mitmesugusid tõbesid arstides rindtõbe, kõhu­ tõbe, köha j. Missugused kombed ehk pruugid oliwad ehk on olemas mõnesuguste mängude juures: Lastel, — Karjas­tel, — Õitsis, — Külatänawas ehk muidu.

Missugused kombed ehk pruugid oliwad ehk on olemas mitmesugustel ametnikkudel: Seppadel, rättseppadel, puuseppadel, müüriseppadel, peremeestel, sulastel, möldritel, külakarjastel, küttidel, kalameestel, laewameestel, nekrutitel, perenaestel, ämmanaestel, ümmardajatel j.

Paar palwid Eesti ärksamaile poegadele ja tütardele Jakob Hurt Paar palwid Eesti ärksamaile poegadele ja tütardele Ju mõnikord olen mina awalikult ajalehtede läbi armsaid suguwendi palunud, mind Eesti uurimiste põllul materjaali korjamisega lahkeste aidata ja minu palumine ei ole ial asjata olnud. Mitmelt poolt on mulle kaunid korjandusi saadetud, laulusid, wanusõnu, mõistatusi, wanu juttusid, teadusi rahwa kombetest ia pruukidest. Kõiki, kes mind nõnda rõõmustanud ja Eesti muinasteaduse ülesehitamist toetanud, tänan siin awalikult ja südamelikult.

Missugused kombed ehk pruugid oliwad ehk on olemas riiete poolest, ehk tõisiti: Missugusid riidid kanti ehk kantakse? Siin tulewad kõiksugused meeste- ja naesterahwa ihukatted ära nimetada ja ära seletada, missu­gusest materjaalist nemad tehtud, mis karw ja mood neil j. Missugusid tööriistu ja majatarwitusi pruugiti ehk pruugitakse? Kudas nende nimed? Nende tegemine, materjaal, mood.

hurt harjade ja jalgade otsi valu liigeste valu

Missugused oliwad ehk on majad ja kõik taluhoo­ned? Missuguse plaani järele neid ehitati? Üksikute ehi­tuste ehk majaosade nimed. Olgu neist punktidest see kord küll. Armas lugija näeb selgeste, et igamees mind mu uurimises aidata wõib.

Eestlane olen: Jakob Hurt

Sün­digu see lahkeste. Wäga rikas materjaalile ja tähtis uurimisele on II. Tähelepanijad ja terawad waimud wõiwad sest küll pitkad kirjutused paberisse panna. Rahwa raamat on lai, wäga lai, — wõime siin iseäralise õigusega öelda. Sellepärast ei saa üleskirjutamine siin mitte raske olema ja ma loodan, et isamaa armastajad selle materjaali poolest oma sule iseäranis nobedaste käima saawad panema.

Juhatuseks annan ka siin lühikese korjamise kawa ehk eeskirja. Mis arwatakse ehk usutakse Ilma loomisest kudas taewas ja maa, loomad ja taimed j. Ons weel jutustusi Wanust ebajumalaist olemas?

hurt harjade ja jalgade liigeste tootlemise kohta

Mis nende nimed? Mis neist usuti? Kudas neid auustati? Ons weel hiiekohte ehk hiiepuid olemas ja mis räägitakse neist?

hurt harjade ja jalgade noelravi punktid liigeste raviks

Ons wanad nimetused Ukko, Taara, Ilmarine, Wanamuine rahwa suus elamas? Mis jutustatakse mõnest imelisest enne­muistsest rahwast, nagu: Koerakoonlased ehk Peninuki rahwas ja Härjapõlwlased?

Mis usuti ehk usutakse Inimese hingest ja Elust pärast surma? Mis usuti ehk usutakse looduse ilmutustest taewa lautusel, nagu on: Päikene ja Kuu mõlemate warjutamine, wana kuu, noor kuu, kuu käimine madalast ehk kõrgest, kuu mõjumine ilmade ehk inimese terwise ja hai­guste kohta— Päikese ja kuu sapid, — Taewa tähed nimelt: wana wanker, wardad ehk koot ja reha, wana ja uus sõel, koidu- ja ehatäht j.

Missugused arwamised ja ettekuulutamised on Ilmadest olemas? Suwel, talwel, kewade, sügise. Põuast, pakasest, sulast, hallast, tuisust, roostest j.

  • Foto: Wikimedia Commons Afganistani hurton läbi oma pika ajaloo olnud ustav kaaslane ja suurepärane jahikoer.
  • [ETY] Eesti etümoloogiasõnaraamat
  • Eestlane olen: Jakob Hurt | ERR | Digihoidla
  • Salv artriidi sormedes
  • Paar palwid Eesti ärksamaile poegadele ja tütardele – Vikitekstid
  • Osteokondroosi raviks folk oiguskaitsevahendeid
  • Afganistani hurt – suursugune koer - Lemmikloom

Missugused arwamised ja usud on mõnesugus­test Elajatest olemas? Koduelajatest, nagu: Hobune, härjad ja lehmad, lambad, sikud ja kitsed, siga, koer, kass, kukk ja kana, haned, pardid, tuid. Siin tuleb ka wasikatest, warssadest, talledest, kutsikatest, kassipoegadest, kanapoe­gadest, munemisest, haudumisest, loomade tiinusest ja selle- samatsest aru teha. Rahuldav, aga mitte hea. Nemad kaks on sellised, keda ma tõstaksin esile, kes on ootusi veidi isegi ületanud.

Ülejäänud mängijad on mänginud sellisel tasemel, nagu me ootasime. Kauni koera kõnnak on vaikne nagu kassil ja inimesi ta tähelepanuvajadusega ei tüüta, kuid soovib hurt harjade ja jalgade pere tegemistega kursis.

Läbisaamine teistega Paljudes kodudes on rohkem kui üks afgaani hurt — nad on väga head n-ö karjas sõbralikult elavad koerad. Võõraste koertega kohtudes võiks öelda nii, et enamuses ei ole nad eriti huvitatud teistest tõugudest, nad ilmutavad ükskõiksust ja pole võõrad ka juhud, kus hoiatavad haugatusega eemalt, et ei soovi tutvuda — palun mitte tulla mind nuuskima!

Afganistani hurt – suursugune koer

Kui hurt harjade ja jalgade tulija on afgaani hurt, siis näevad nad seda juba kaugelt ja ilmutavad rõõmsat elevust. Muidugi on tõu piires olemas ka vastupidiseid ja erinevaid juhte.

Võõraste inimeste suhtes on nad ükskõiksed või isegi reserveeritud. See näeb välja nii, et keeravad ära, kui võõrad neid silitada sooviksid. On ka vastupidise käitumisega afgaani hurtasid, kes kohe teevad kindlaks, kas võõral midagi head taskus on — kui ei ole, siis kaotavad tema suhtes igasuguse huvi.

Mõni on aga lausa nii üleolevalt nahaalne, et ei pelga ka võõral kotilukku avamast ja võtmast, mis talle meeldib. Treenimine ja koerasport Afgaani on väga lihtne treenida — selles mahus, mis selle tõuga kooselamiseks vaja. Selleks pole vaja neid viia spetsiaalselt trennidesse, vaid nad omandavad kõik vajaliku lausa lennult — ja naljaga pooleks öelduna ka mittevajaliku.

Hurt: Tammeka on palliga väga hea 2 Hurda sõnul ei ole Tammeka vastu võõrsil kunagi kerge. Alustame kõiki mänge nullist ja teame, et kõik vastased teevad kõik selleks, et meie vastu hästi mängida, me ei alahinda ühtegi vastast. Mäng kujunes huvitavaks, kus mõlemad pooled üritasid mängida loogiliselt, täna olime meie paremad. Tammeka mängis väga hästi, ka palliga väga hästi ja sundis meid kaitses nende vastu mängima.

Seega võib olla hoopis omanik see, kes nõustavat abi võib tahta. Afganistani hurt pole tõug, kes inimesel sabas käib ja alandlikult käske ootab, samas õpib ta lausa lennult, vaadates kõrvalt, kuidas mõni teine saab mõne tegevuse eest maiust, pole talle seda vaja ekstra õpetada.

hurt harjade ja jalgade folk oiguskaitsevahendite ola uhise ravi suunamine

Oluline on panna paika igapäevaelu reeglid ja nad kohandavad end nendele kerge vaevaga. Näitena toob Monica ühe oma kutsikatest, kes uude koju minnes õppis sisuliselt ise kohe esimestel päevadel istuma koridoris, kuni omanik saapad jalga ja jope selga pani, et õue minna.

Ruttu hakkas ta ise istuma minema, kui oli vaja õue saada ning sellega pälvis ta ära oma uue pere suure imetluse — nii väike ja nii tark!

Samuti ei täida nad tavapäraseid n-ö koertele meeldivaid käske või mänge: viskasid pulga mulle nii kaugele, eks too ise siis tagasi ka — on üsna tavapärane suhtumine. Siiski ka selles tõus isendeid, kes treenimisest lugu peavad ja armastavad erinevaid alasid harrastada. Jahikirg on veres Jahikirg on neil veres ka tänapäeval.

Oluline on teada, et afgaani hurdal hurt harjade ja jalgade kaasasündinud jahikirg alati tugevamaks inimese antud käsust.

Tõu tundmaõppimine ehk oskus olla neist mõtte võrra ees aitab ka neis situatsioonides. Iga eemal liikuv objekt võib sekundi murdosa jooksul käivitada soovi teda taga ajada: kilekott tuulest teisel pool teed, mõni lind ja kindlasti ka metsloomad meie looduses. Seda peab iga afgaani hurda omanik oma tõust teadma ja seetõttu omama ka suurepärast reaktsioonivõimet. Lahtiselt jooksutada saab afgaane suurematel aiastatud territooriumitel. Veidi infot tervisest Pärilikest haigustest esineb silmahaiguseid ja kasvatajad teevad enne aretust ka silmauuringuid.

Piirkonniti tehakse erinevaid uuringuid, kuigi sugulusliinid on üle maailma sisuliselt samad.

Tehakse ka südame ultraheliuuringuid. Ühtegi suurt kindlat pärilikku haigust, mis tõul tõeliseks probleemiks oleks. Mõlema tõu esindajaid on Eestis vähe. Angela ja Ivar Tendermann tõid oma Benzuks hüütava mastifi paarikuuse 25 kilo kaaluva kutsikana Hispaaniast, maailmakuulsalt pürenee mastifite aretajalt Manuel Santamaria Ossoriolt.

Praegu kaalub Benzu kilo. Koera õbluke perenaine Angela tunnistab, et kardab lemmikule maiust andes, et kutsa teeb suurest rõõmust lapsepõlves õpitud trikki ja hüppab esikäppadega omaniku õlgadele.

Sellepärast paneb perenaine kõik palad ruttu koera ette maha.

Paar palwid Eesti ärksamaile poegadele ja tütardele

Omanikud hädas jonnivate buldogidega Laupäevase kõige meeleolukama etenduse andsid inglise buldogid. Need lömmis koonu ja rangis jalgadega nohisevad koerad on peremeeste sõnul tõelised moosinäod, seltsivad ja kõrge eani mänguhimulised kaaslased.

Tõu omapärasid tundmata võivad inglise buldogid jätta kiusliku ja jonnaka mulje.