Uhiste haigustega patsientide uuring,

Euroopa harva kasutatavate ravimite määrustik KOK-i kahtlusega patsiendil tehke spiromeetria, spiromeetrial obstruktsiooni olemasolul tehke bronhodilataatortest. Õigeaegse raviga on enamik probleeme välditavad ja lapse areng kulgeb võrdselt eakaaslastega.

Suitsetav patsient suunake spiromeetriale üksnes siis, kui tal esinevad KOK-ile viitavad sümptomid.

Kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse käsitlus (RJ-J/42.1-2020)

Tõendusmaterjal pärineb üksikutest kuni mõõduka kvaliteediga kohortuuringutest ja madala kuni keskmise kvaliteediga juhuslikustatud kontrollitud uuringutest RCT. Sichletidise jt Kontrollrühma patsientidele KG ei tutvustatud spiromeetria tulemusi. Sama uuringu IG-osalejad vähendasid ka sigarettide arvu päevas 11,7 vs. Uuringusse kaasati ka KOK-i ja astma diagnoosiga patsiendid, mistõttu ei ole selle uuringu andmed otseselt ülekantavad skriininguga tuvastatud püsiobstruktsiooniga patsientidele.

Kahes uuringus pidid patsiendid oma suitsetamise staatust pärast jälgimisperioodi ise hindama. Nendes uuringutes ei leitud IG ja KG vahel erinevust või oli suitsetamisest loobunud uuritavate arv kontrollrühmas isegi suurem. Sippeli Võib öelda, et suitsetavate patsientide skriining püsiobstruktsiooni suhtes ja sellele järgnev nõustamine suitsetamisest loobumise suhtes ei mõjutanud suitsetamisest loobumise määra.

uhiste haigustega patsientide uuring

Valepositiivse sõeluuringu tulemusega patsientide suunamisel spiromeetriale kaasneb oluline uuringute mahu ning sellega seotult aja- ja rahalise kulu tõus. Definitsioonist lähtuvalt peavad KOK-i diagnoosimiseks patsiendil olema KOK-i sümptomid kerge püsiobstruktsiooni korral vähemalt üks sümptom ja sümptomid on ka KOK-i medikamentoosse ravi määramise aluseks.

Teadaolevalt puuduvad medikamentoosse ravi tõhusust hindavad uuringud, kuhu oleksid kaasatud üksnes need KOK-i patsiendid, kel on püsiobstruktsioon tuvastatud skriiningu käigus Niisiis ei saa hetkel teha järeldusi skriininguga tuvastatud asümptomaatiliste püsiobstruktsiooniga patsientide medikamentoosse ravi vajalikkuse ja tõhususe kohta. Mittemedikamentoossetest haiguse tekkeriski ja kulgu modifitseerivatest teguritest on suitsetamisest loobumine kõige olulisem.

Seetõttu otsustas töörühm uurida, kuidas skriining ja skriininguga tuvastatud püsiobstruktsiooniga suitsetajate suitsetamisest loobumise lühinõustamine mõjutab loobumise määra.

Kirurgiline onkoloogia Abstraktne Tavapärase joomise ja suitsetamise ning diagnoosimise ajal kõrgenenud vanuse tõttu on pea- ja kaelarakkude kartsinoomiga HNSCC patsientidel sageli kaasnevaid haigusi. HNSCC jaoks on välja töötatud ja valideeritud mitu kaasnevuse indeksit. Ükski neist ei ole saanud standardmeetodiks.

Uuringutes ei ole leitud seost spiromeetria teostamise ja sellele järgneva lühinõustamise ja suitsetamisest loobumise vahel. Seetõttu otsustas töörühm, et kõiki suitsetavaid asümptomaatilisi patsiente ei ole vaja püsiobstruktsiooni avastamiseks skriiningspiromeetriale suunata.

uhiste haigustega patsientide uuring

Spiromeetriale salvi seljavalu ja liigeste valu suunama need suitsetavad patsiendid, kel esinevad KOK-ile viitavad sümptomid. KOK-i diagnostilised kriteeriumid spiromeetria alusel 4.

KOK-i kahtlusega patsiendil tehke spiromeetria, spiromeetrial obstruktsiooni olemasolul tehke bronhodilataatortest. Tugev positiivne soovitus, väga madal tõendatuse aste 5.

uhiste haigustega patsientide uuring

Nõrk positiivne soovitus, madal tõendatuse aste 6. Praktiline soovitus Kasutage ainult standarditele vastavaid spiromeetreid. Ko jt Milleri jt Liu jt Püsiobstruktsioon eri vanuserühmades van Dijki jt Leiti, et alates vanusest 50 uhiste haigustega patsientide uuring.

uhiste haigustega patsientide uuring

Ka Milleri jt Seos kaasnevate kardiaalsete haigustega. Uhiste haigustega patsientide uuring jt Töörühma hinnangul sõltub spiromeetria tulemuste usaldusväärsus peamiselt uuringu tegija oskustest ja kogemustest uuringu teostamiseks ja patsiendi juhendamiseks.

Eestis asutakse ravi kvaliteedi edendamiseks koguma kopsuvähiga patsientide andmeid

Seetõttu on enne oluline läbida spiromeetria teostamise koolitus. Töörühm koostas juhendi spiromeetria teostamiseks. Juhend peaks ühtlustama spirograafidele esitatavaid tehnilisi nõudeid ning uuringu tegemise metoodikat vt lisa 3.