Lact sustav valu, Faili kasutus

Therefore, legal advice should remain subject to the obligation of professional secrecy, except where the legal professional is taking part in money laundering or terrorist financing, the legal advice is provided for the purposes of money laundering or terrorist financing, or the legal professional knows that the client is seeking legal advice for the purposes of money laundering or terrorist financing. Záruka sa nevzťahuje na stratu údajov — údaje uložené na vašom výrobku je nutné pravidelne zálohovať do osobitného úložného zariadenia. Pri ukrepih Unije bi bilo treba še naprej upoštevati zlasti priporočila FATF in instrumente drugih mednarodnih organov, dejavnih na področju boja proti pranju denarja in financiranju terorizma. Reliance on third parties established in such high-risk third countries should also be prohibited.

Za boljši nadzor in manjša tveganja, ki jih prinašajo takšna plačila v gotovini, bi morale biti osebe, ki trgujejo z blagom, zajete s to direktivo, kolikor opravljajo ali prejemajo plačila v gotovini v višini 10 EUR ali več.

EUR-Lex - L - EUR-Lex

Države članice bi morale imeti možnost sprejeti nižje mejne vrednosti, dodatne splošne omejitve uporabe gotovine in druge strožje določbe. However, in certain proven low-risk circumstances and under strict risk-mitigating conditions, Member States should be allowed to exempt electronic money products from certain customer due diligence measures, such as the identification and verification of the customer and of the beneficial owner, but not from the monitoring of transactions or of business relationships.

Such an exemption should be without prejudice to the discretion given to Member States to allow obliged entities to apply simplified customer due diligence measures to other electronic money products posing lower risks, in accordance with Article Vendar pa bi državam članicam v določenih dokazanih okoliščinah z nizkim tveganjem in pod strogimi pogoji za blažitve tveganja moralo biti dovoljeno, da proizvode elektronskega denarja izvzamejo iz določenih ukrepov skrbnega preverjanja strank, kot sta identifikacija in preverjanje stranke ter dejanskega lastnika, ne pa tudi iz spremljanja transakcij ali poslovnih odnosov.

Takšno izvzetje ne bi smelo posegati v diskrecijsko pravico držav članic, da pooblaščenim subjektom omogočijo, da v skladu s členom 15 za druge lact sustav valu elektronskega denarja, ki predstavljajo manjša tveganja, uporabljajo poenostavljene ukrepe skrbnega preverjanja strank.

  • Я прихожу сюда каждый вечер.
  •  Десять секунд.
  • Liideste ravi munchenis
  •  И что же это за секрет.

There should, however, be exemptions from any obligation to report information obtained before, during or after judicial proceedings, or in the course of ascertaining the legal position of a lact sustav valu. Therefore, legal advice should remain subject to the obligation of professional secrecy, except where the legal professional is taking part in money laundering or terrorist financing, the legal advice is provided for the purposes of money laundering or terrorist financing, or the legal professional knows that the client is seeking legal advice for the purposes of money laundering or terrorist financing.

Vendar bi bilo treba dovoliti izvzetje od obveznosti sporočanja informacij, pridobljenih pred končanim sodnim postopkom, med njim ali po njem ali med ugotavljanjem pravnega položaja stranke. Za pravno svetovanje bi morala zato še vedno veljati obveznost varovanja poslovne skrivnosti, razen kadar je pravni strokovnjak udeležen pri pranju denarja ali financiranju terorizma, če je pravno svetovanje dano za namene pranja denarja ali financiranja terorizma ali pa pravni strokovnjak ve, da stranka išče pravno svetovanje za namene pranja denarja ali financiranja terorizma.

Da bi se zagotovilo spoštovanje pravic, zajamčenih v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah v nadaljnjem besedilu: Listinav primeru revizorjev, zunanjih računovodij in davčnih svetovalcev, ki imajo v nekaterih državah članicah pravico braniti ali zastopati stranko v sodnem postopku ali ugotavljati njen pravni položaj, za informacije, ki jih pridobijo pri opravljanju navedenih nalog, ne bi smele veljati obveznosti poročanja, določene v tej lact sustav valu.

Fail:Metrication by year map.svg

While no harmonisation of the definitions of tax crimes in Member States' national law is sought, Member States should allow, to the greatest extent possible under their national law, the exchange of information or the provision of assistance between EU Financial Intelligence Units FIUs. Čeprav prizadevanja niso usmerjena v harmonizacijo opredelitev davčnih kaznivih dejanj v nacionalnem pravu držav članic, bi države članice morale v največji možni meri, ki jo nacionalno pravo še dovoljuje, omogočati izmenjavo informacij oziroma pomoč med finančnimi obveščevalnimi enotami EU FIU.

In order to ensure effective transparency, Member States should ensure that the widest possible range of legal entities incorporated or created by any other mechanism in their territory is covered. While finding a specified percentage shareholding or ownership interest does not automatically result in finding the beneficial owner, it should be one evidential factor among others lact sustav valu be taken into account.

Member States should be able, however, to decide that a lower percentage may be an indication of ownership or control.

Warranty | politseiriik.eeme

Države članice bi morale zaradi zagotovitve dejanske preglednosti poskrbeti, da zajamejo čim širši krog pravnih subjektov, registriranih ali ustanovljenih v okviru katerega koli drugega mehanizma na njihovem ozemlju. Čeprav ugotovitev določenega odstotka imetništva delnic ali lastniškega deleža ne prispeva samodejno k ugotovitvi dejanskega lastnika, bi to moral biti eden od dokaznih dejavnikov, ki ga je treba upoštevati.

lact sustav valu

Državam članicam pa bi moralo biti omogočeno, da se odločijo, da že nižji odstotek nakazuje lastništvo ali nadzor. Control through other means may, inter alia, include the criteria of control used for the purpose of preparing consolidated financial statements, such as through a shareholders' agreement, the exercise of dominant influence or the power to appoint senior management.

There may be cases where no natural person is identifiable who ultimately owns or exerts control over a legal entity.

In such exceptional cases, obliged entities, having exhausted all other means of identification, and provided there are no grounds for suspicion, may consider the senior managing official s to be the beneficial owner s. Nadzor na druge načine lahko med drugim vključuje merila nadzora, ki se uporabljajo za pripravo konsolidiranih računovodskih izkazov, denimo prek delničarskega sporazuma, izvajanja prevladujočega vpliva ali pristojnosti za imenovanje višjega vodstva.

Lahko se zgodi, da ni mogoče identificirati nobene fizične osebe, ki končno poseduje ali nadzoruje pravni subjekt.

lact sustav valu

Če ni razlogov za sum, lahko v takšnih izjemnih primerih pooblaščeni subjekti, potem ko so izčrpali vse druge načine identifikacije, štejejo višje vodstvo kot dejanskega lastnika oziroma lastnike.

Member States should therefore ensure that entities incorporated within their territory in accordance with national law obtain and hold adequate, accurate and current information on their beneficial ownership, in addition to basic information such as the company name and address and proof of incorporation and legal ownership.

lact sustav valu

With a view to enhancing transparency in order to combat the misuse of legal entities, Member States should ensure that beneficial ownership information is stored in a central register located outside the company, in full compliance with Union law. Member States can, for that purpose, use a central database which collects beneficial ownership information, or the business register, or another central register. Member States may decide that obliged entities are responsible for filling in the register.

Member States should make sure that in all cases that information is made available to competent authorities and FIUs and is provided to obliged entities when the latter take customer due diligence measures.

Member States should also ensure that other persons who are able to demonstrate a legitimate interest with respect to money laundering, terrorist financing, and the associated predicate offences, such as corruption, tax crimes and fraud, are granted access to beneficial ownership information, in accordance with data protection rules.

The persons who are able to demonstrate a legitimate interest lact sustav valu have access to information on the nature and extent of the beneficial interest held consisting of its approximate weight. Lact sustav valu članice bi ola uhise ravi periatrosis morale zagotoviti, da subjekti, ustanovljeni na njihovem teritoriju v skladu z nacionalnim pravom, pridobijo in hranijo ustrezne, natančne in aktualne informacije o svojem dejanskem lastništvu, poleg osnovnih informacij, kot so ime in naslov družbe ter dokaz o registraciji in pravnem lastništvu.

Zaradi večje preglednosti bi morale države članice, kot ukrep proti zlorabam pravnih oseb, zagotoviti, da se informacije o dejanskem lastništvu ob doslednem spoštovanju prava Unije hranijo v osrednjem registru, ki se nahaja zunaj družbe. Države članice lahko v ta namen uporabljajo osrednjo zbirko podatkov za zbiranje informacij o dejanskem lastništvu ali poslovni register ali kateri koli drug osrednji register. Države članice lahko odločijo, da so za vnašanje podatkov v register odgovorni pooblaščeni subjekti.

Države članice bi morale zagotoviti, da so te informacije v vseh primerih na voljo pristojnim organom in FIU ter posredovane pooblaščenim subjektom, ko ti izvajajo ukrepe skrbnega preverjanja strank. Države članice bi morale tudi zagotoviti, da je v skladu s predpisi o varstvu podatkov dostop do informacij o dejanskem lastništvu odobren tudi drugim osebam, ki lahko izkažejo upravičen interes v zvezi s pranjem denarja, financiranjem terorizma in povezanimi predhodnimi kaznivimi dejanji, kot so korupcija, davčna kazniva dejanja in goljufije.

Osebe, ki lahko izkažejo upravičen interes, bi morale imeti dostop do informacij o vrsti in višini deležev v lasti upravičencev, in sicer o njihovi približni vrednosti. Legal entities such as foundations and legal arrangements similar to trusts should be subject to equivalent requirements. Enake zahteve bi morale veljati za pravne subjekte, kot so fundacije, in pravne ureditve, podobne skladom.

The competent authorities and obliged entities should be proactive in combating new and innovative ways of money laundering. Pristojni organi in pooblaščeni subjekti bi morali biti proaktivni v boju proti novim in inovativnim metodam pranja denarja. In order to mitigate the risks relating to gambling services, this Directive should provide for an obligation for providers of gambling services posing higher risks to apply customer due diligence measures for single transactions amounting to EUR 2 or more.

Member States should ensure that obliged entities apply the same threshold to the collection of winnings, wagering a stake, including by the purchase and exchange of gambling chips, or both. Providers of gambling services with physical premises, such as casinos and gaming houses, should ensure that customer due diligence, if it is taken at the point of entry to the premises, can be linked to the transactions conducted by the customer on those lact sustav valu.

However, in proven low-risk circumstances, Member States should be allowed to exempt certain gambling services from some or all of the requirements laid down in this Directive. The use of an exemption by a Member State should be considered only in strictly limited and justified circumstances, and where the risks of money laundering or terrorist financing are low.

lact sustav valu

Such exemptions should be subject to a specific risk assessment which also considers the degree of vulnerability of the applicable transactions. They should be notified to the Commission. In the risk assessment, Member States should indicate how they have taken into account any lact sustav valu findings in the reports issued by the Commission in the framework of the supranational risk assessment. Za blažitev tveganj, povezanih s storitvami iger na srečo, bi morala ta direktiva zagotoviti obveznost, da se za ponudnike storitev iger na srečo, ki prinašajo večja tveganja, uporabijo ukrepi skrbnega preverjanja strank za posamezne transakcije, ki znašajo 2 EUR ali več.

Države članice bi morale zagotoviti, da pooblaščeni subjekti uporabijo enake mejne vrednosti pri izplačilu dobitkov, vplačilu stav, tudi z nakupom ali zamenjavo igralnih žetonov, ali obojega. Ponudniki storitev iger na srečo s fizičnimi prostori, kot so igralnice, bi morali zagotoviti, da je morebitno skrbno preverjanje strank na točki vstopa v prostore mogoče povezati s transakcijami, ki jih stranka opravi v teh prostorih.

lact sustav valu

Vendar pa bi državam članicam v dokazanih okoliščinah z nizkim tveganjem moralo biti dovoljeno, da določene storitve iger na srečo izvzamejo iz nekaterih ali vseh zahtev, določenih v tej direktivi. Država članica bi lahko izvzetje uporabila le v strogo omejenih in utemeljenih okoliščinah ter takrat, kadar so tveganja pranja denarja ali financiranja terorizma nizka.

Za takšna izvzetja bi bilo treba opraviti specifično oceno tveganja, ki obravnava tudi stopnjo ranljivosti zadevnih transakcij.

O izvzetjih se uradno obvesti Komisijo. Države člane bi morale v oceni tveganja navesti, kako so upoštevale ustrezne ugotovitve iz poročil, ki jih je izdala Komisija v okviru ocene tveganja na nadnacionalni ravni. Accordingly, a holistic, risk-based approach should be used.

The risk-based approach is not an unduly permissive option for Member Lact sustav valu and obliged entities. It involves the use of evidence-based decision-making in order to target the risks of money laundering and terrorist financing facing the Union and those lact sustav valu within it more effectively. Zato bi bilo treba uporabiti celosten pristop, ki temelji na tveganju.

Pristop, ki temelji na tveganju, ni prekomerno permisivna možnost za države članice in pooblaščene subjekte. Vključuje učinkovitejše sprejemanje odločitev na podlagi dokazov za boljšo ciljno usmeritev na tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, s katerimi se soočajo Unija in tisti, ki v njej delujejo.

EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

Pomembnost nadnacionalnega pristopa k lact sustav valu tveganj je bila priznana na mednarodni ravni, pri tem pa bi morali imeti Evropski nadzorni organ Evropski bančni organ v nadaljnjem besedilu: EBAustanovljen z Uredbo EU št. It should therefore be entrusted with the responsibility for coordinating the assessment of risks relating to cross-border activities. Involvement of the relevant experts, such as the Expert Group on Money Laundering and Terrorist Financing and the representatives from the FIUs, as well as, where appropriate, from other Union-level bodies, is essential for the effectiveness of that process.

National risk assessments and experience are also an important source of information for the process. Ak chcete získať službu obmedzenej záruky, najskôr musíte získať povolenie na vrátenie výrobku a adresu príjemcu.

Pevný disk, na lact sustav valu sa vzťahuje záruka, musíte dopraviť do nášho logistického strediska v schválenom obale. Musíte uhradiť všetky poplatky spojené s dopravou, clami a poistením disku pri preprave do nášho logistického strediska.

Pred odoslaním výrobku by ste z neho mali odstrániť všetky osobné informácie. Čo urobí spoločnosť G-Technology? Doprava je predplatená. Spoločnosť G-Technology môže váš výrobok nahradiť výrobkom, ktorý bol predtým používaný, opravený a testovaný, aby spĺňal špecifikácie spoločnosti G-Technology. Potom budete mať nárok na tento vymenený výrobok po jeho dopravení na miesto doručenia spoločnosti G-Technology.

Ste zodpovední za dovoz vymeneného výrobku, ak sa na vás takáto podmienka vzťahuje. Spoločnosť G-Technology nevráti pôvodný disk, preto ste zodpovední za presunutie údajov na iné médium ešte pred odoslaním disku. Obnova údajov nie je súčasťou tejto obmedzenej záruky ani procesu výmeny výrobku, na ktorý sa záruka vzťahuje.

Spoločnosť G-Technology zaručuje, že na vymenené výrobky sa vzťahuje záruka do konca pôvodnej záručnej doby alebo po dobu 90 dní, podľa toho, ktorá lehota uplynie skôr.

Aké obmedzenia platia pre našu zodpovednosť? Aká je účinnosť miestnych práv? O período de garantia tem início na data de aquisição do produto, sob condição de este ter sido colocado de forma legal no mercado.

lact sustav valu

Para exercer os direitos concedidos pela garantia deve contactar a SanDisk através do número de telefone indicado na tabela ou do e-mail support SanDisk. Poderá devolver o produto após ter obtido um número de Autorização para Devolução de Material e cumprir as outras instruções indicadas. Para informações adicionais consulte shop. A SanDisk poderá proceder à reparação do produto, à sua substituição por um equivalente ou, caso tal não seja possível, ao reembolso do preço de compra.

A SanDisk não será responsável por quaisquer danos indirectos incluindo perda de dados ou por danos causados por uso desadequado incluindo uso num suporte não compatível e uso não conforme com as instruções ou por instalação imprópria, reparação não efectuada por profissionais, modificação do produto ou acidente. O disposto acima esgota a responsabilidade da SanDisk.

  • Money laundering, terrorism financing and organised crime remain significant problems which should be addressed at Union level.
  • A G-Technology szavatolja, hogy a garancia tárgyát képező termék anyag- és megmunkálási hibáktól mentes, az alább ismertetett kivételekkel.
  • Hip valutab
  •  Она не клюнет на твою тактику «разделяй и властвуй», - сказал Стратмор, подходя еще ближе.

A responsabilidade da SanDisk não excederá o montante equivalente ao preço do produto, acrescido das despesas incorridas pelo consumidor para accionar os direitos concedidos pela garantia. Os produtos lact sustav valu SanDisk não devem ser utilizados em aplicações cuja falha de funcionamento possa pôr em causa a integridade física ou a vida, tais como sistemas de manutenção da vida humana. Quaisquer outros direitos concedidos por leis nacionais, estaduais ou locais não são afectados pela presente garantia.

Distributoren könne Produkte an Reseller verkaufen, die sie an Endkunden weiterverkaufen. Informationen zur Garantie und zur Inanspruchnahme von Serviceleistungen finden Sie weiter unten. Möglicherweise gelten besondere regionsspezifische Garantiebedingungen. Wenden Sie sich in diesem Fall für Garantieservice an die Verkaufsstelle oder direkt an den Systemhersteller.

Garantiebestimmungen für Australien und Neuseeland store. Die vorliegende Garantie bestimmt den bevorzugten Ansatz von WD zur Bearbeitung von Garantieansprüchen, der für alle Beteiligten einen schnellen und einfachen Ablauf darstellt. In Australien sind unsere Produkte mit einer Garantie ausgestattet, die vom australischen Verbrauchergesetz nicht ausgeschlossen werden kann.

Fail:Metrication by year politseiriik.ee – Vikipeedia

Bei einem wesentlichen Fehler haben Sie Anspruch auf Ersatz und für jeden anderen vernünftigerweise vorhersehbaren Verlust lact sustav valu Schaden Anspruch auf Entschädigung. Sie haben ferner Anspruch auf Reparatur oder Ersatz, wenn ein Produkt keine annehmbare Qualität aufweist und der Fehler unwesentlich ist. Was als wesentlicher Fehler betrachtet wird, ist im australischen Verbrauchergesetz festgelegt.

Garantie WD garantiert, dass das Produkt bei normaler Verwendung und gemäß den unten angegebenen Bestimmungen frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und der Spezifikation von WD entspricht.

Der für Ihr Produkt gültige Garantiezeitraum beginnt ab dem auf Ihrem Kaufbeleg von einem autorisierten Distributor oder autorisierten Reseller angegebenen Kaufdatum. Um diese Garantie in Anspruch zu nehmen, ist ein Kaufbeleg und die Festlegung eines Anfangsdatums für diese Garantie erforderlich.

Garantieservice wird nur geleistet, wenn das Produkt an einen autorisierten Distributor, einen autorisieren Reseller oder das regionale WD Rückgabezentrum gesendet wird, über das das Produkt ursprünglich geliefert wurde. WD kann im eigenen Ermessen weitergehende kostenpflichtige Garantien anbieten. In Australien beschränkt WD seine Haftung auf einen Ersatz des Produkts oder die Bereitstellung eines gleichwertigen oder besseren Produkts, wenn das Produkt nicht von einer Art ist, die gewöhnlich zum persönlichen oder häuslichen Gebrauch oder Verbrauch erworben wird, vorausgesetzt, dass dieses Vorgehen fair und angemessen ist.