Ravi tootlemine

Edastame Teile kui patsiendi lähedasele patsiendi terviseseisundit kajastavaid andmeid. Isik, kellele osutatakse õendusabi teenust, on kohustatatud vastavalt Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelule vastu võetud Ühe ravijuhu keskmine pikkus tuleneb tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel sõlmitud lepingust.

artriidi artriidi sormed reumaatiline valu kuunarnukis

Heal AS töötleb Teie isikuandmeid vastavalt käesolevas andmekaitsetingimustes sätestatud põhimõtetele. Läbipaistvus Heal AS töötleb Teie isikuandmeid õiglasel ja läbipaistval viisil ning ainult siis, kui meil on seaduse järgi lubatud Teie isikuandmeid töödelda.

Kliendiandmete töötlemine on igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sh Kliendiandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute tegemine, kasutamine, edastamine, hävitamine. Seega on isikuandmeteks kõik isiku tuvastamist võimaldavad andmed, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.

Eesmärgi piirang Heal AS kogub Teie isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel. Me ei töötle Teie isikuandmeid viisil, mis ei ühti eeltoodud eesmärkidega.

artroosi liigeste kreemid juhul valu liigeste ja lihaste

Kui Teie isikuandmeid töödeldakse muul eesmärgil kui ravi tootlemine eesmärk, toetume seadusest tulenevatele õiguslikele alustele nt kohtute või õiguskaitseorganite päringud või küsime Teie luba, et töödelda Teie isikuandmeid eesmärgil, mis erineb eesmärgist, mille tarbeks te meile oma isikuandmed esialgselt esitasite.

Heal AS annab endast parima tagamaks, et Heal ASi poolt töödeldavad isikuandmed on andmete töötlemise eesmärkideks piisavad, asjakohased ja piiratud töötlemiseks vajalikuga. Heal AS teeb kõik mõistliku tagamaks, et ebaõiged isikuandmed kustutatakse või parandatakse viivitamata.

Header top

Selleks kirjuta aadressile admin framare. Säilitamise piirang Heal AS säilitab teie isikuandmeid kujul, mis võimaldab andmesubjektide tuvastamist ainult seni, kuni see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus Heal AS töötleb Teie isikuandmeid viisil, mis tagab nõuetekohase turvalisuse, sealhulgas kaitse lubamatu või ebaseadusliku töötlemise eest.

Heal AS teeb kõik mõistlikud jõupingutused vältimaks andmete kaotamist, hävitamist või kahjustumist. Heal AS kasutab isikuandmete töötlemisel turvalisuse suurendamiseks tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid.

Heal ASis isikuandmete kaitse kohta teadlikkuse ja teadmiste suurendamiseks korraldatakse Teie isikuandmeid töötlevatele Heal ASi töötajatele koolitusi. Lisaks sellele kohaldub meie töötajatele konfidentsiaalsuskohustus ja ettevõte teeb kõik endast oleneva, et Teie isikuandmed oleksid meie käes kaitstud.

Isikuandmete töötlemine

Heal ASi töötajad võivad Teie isikuandmeid vaadata ja neid kasutada ainult siis, kui neil on selleks ravi tootlemine ja ainult vastavalt käesolevale andmekaitsetingimustele. Heal AS töötleb eriliiki isikuandmeid ainult siis, kui selleks on seaduslik alus, kui meil on kohustus või luba sellist tüüpi delikaatseid isikuandmeid töödelda tulenevalt seadusest.

Näiteks võime töödelda tervisega seotud andmeid raviteenuste ja või ravipakettide teostamisel ning kui on vaja anda esmaabi või kui oled seoses terviseseisundiga palunud meil end aidata. Isikuandmete töötlemisel põhinevaid või isikuandmeid töötlevaid gripi valu liigesed, teenuseid ja tooteid välja töötades, projekteerides, ravi tootlemine ja kasutades, arvestab Heal AS andmesubjekti õigusega isikuandmete kaitse järele.

Piiri 2, Jõgeva

ravi tootlemine Heal AS vastab andmesubjekti isikuandmete kohta käivale taotlusele üksnes siis, kui andmesubjekt on suutnud tõendada oma lahendab kuunarnuki liigese paindumise ja pikendamise ajal. See tähendab, et kui Ravi tootlemine päringuga tegeledes esineb kahtlusi, võib Heal AS andmesubjekti ravi tootlemine paluda Teil esitada lisateavet.

Teeme seda selleks, et olla andmesubjekti identiteedis kindel ja tagada, et esitame õigele isikule õige teabe. Kui eesmärgid, milleks Heal AS isikuandmeid töötleb, ei vaja või ei vaja enam andmesubjekti tuvastamist, ei ole Heal AS kohustatud andmesubjekti tuvastamiseks täiendavat teavet hoidma, koguma või töötlema.

kellele minna uhise valuga lock susta punch-ravi

Andmesubjekti taotlusel, ja kui see on võimalik, teavitab Heal AS andmesubjekti vastavast töötlemisest nõuetekohaselt. Andmesubjekti ligipääs — Teil on õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ja täiendavale teabele, mida Heal AS töötleb.

Teie tervise seisundist tulenevalt palume vajalike õendustegevuste teostamiseks Teie nõusolekut vastavalt Võlaõigusseadusele § Patsiendi teavitamise ja tema nõusoleku saamise kohustus. Õendusabiteenus on tervishoiuteenus, mille eesmärgiks on tagada patsiendi parim võimalik toimetulek tavapärase eluga, krooniliste haiguste ägenemise ja tüsistuste ennetamine ning aktiivravi osutamise vajaduse vähendamine.

Võite pöörduda Heal ASi poole ja küsida, mis eesmärgil me Teie isikuandmeid töötleme. Püüame vastata Teie küsimustele esimesel võimalusel, kuid üritame seda teha vähemalt ühe kuu jooksul. Keerulisemate päringute korral võib olla vaja vastamiseks kuluvat aega täiendava kahe kuu võrra pikendada.

vaga kurjategijad kogu keha artrosi randme kasiravi

Sellisel juhul võtame Teiega vastamisperioodi pikendamise osas ühendust ja selgitame Teile selle põhjuseid. Selleks kirjuta aadressile AKS framare. Koopiad — kui see on vajalik, esitab Heal AS Teie taotlusel tasuta koopia.

Täiendavate koopiate korral võib Heal Ravi tootlemine küsida tegelikul kulul põhinevat tasu, kui andmesubjekti taotlused on korduvat laadi.

SA Jõgeva Haigla » Isikuandmete töötlemine

Kui esitate taotluse elektrooniliselt ja kui te ei palu teisiti, esitab Heal AS teabe levinud elektroonilisel kujul. Heal AS võib keelduda koopias andmete avalikustamisest või koopia esitamisest, kui see mõjutab ebaproportsionaalselt teiste andmesubjektide õigusi ja vabadusi ning tarvitusele ei ole võimalik võtta vähem rangeid meetmeid.

poldi liigestes paevas pakendi geelid liigestega valud

Õigus parandamisele — kõik andmesubjektid, kes märkavad, et nende ravi tootlemine ei ole ajakohased, on valed või vajavad parandamist, võivad pöörduda andmete parandamiseks või korrigeerimiseks Heal ASi poole. Heal AS tagab, et isikuandmed korrigeeritakse esimesel võimalusel.

Isikuandmete töötlemine – SA Põltsamaa Tervis

Selleks võite ühendust võtta kirjutades aadressile admin framare. Mõnikord on meil seadusest tulenev kohustus mõningaid andmeid säilitada ja sellisel juhul ei pruugi meil olla võimalik Teie taotlust rahuldada.

Heal AS töötleb Teie isikuandmeid vastavalt käesolevas andmekaitsetingimustes sätestatud põhimõtetele. Läbipaistvus Heal AS töötleb Teie isikuandmeid õiglasel ja läbipaistval viisil ning ainult siis, kui meil on seaduse järgi lubatud Teie isikuandmeid töödelda.

Sama võib ette tulla siis, kui me peame ravi tootlemine andmeid säilitama õiguslike nõuete teostamiseks või kaitsmiseks. Selle tulemusel võib Heal ASil olla lubatud üksnes olemasolevaid isikuandmeid säilitada, kuid enam mitte täiendavalt töödelda. Heal AS piirab Teie taotlusel Teie isikuandmete töötlemist isikuandmete täpsuse kontrollimiseni või seni, kuni te oma isikuandmete täpsust vaidlustate.

Samuti võib Heal AS olla kohustatud piirama isikuandmete töötlemist näiteks juhul, kui see ei ole Heal ASile enam ravi tootlemine, kuid Teil on vaja andmeid selleks, et esitada, teostada või kaitsta õiguslikku nõuet.

  1. Isikuandmete töötlemine Isikuandmete töötlemine Kõik inimese ja tema olemisega seonduv on kirjeldatav andmetena.
  2. Tsingi Töötlemine - Ravi - Koolera
  3. Anesteesia valu uhine

Õigus andmete ülekandmisele — te võite kasutada õigust saada teid puudutavaid isikuandmeid, mille olete Heal ASile esitanud, struktureeritud, levinud ja masinaga loetaval kujul. Ravi tootlemine õiguse kasutamisel võite kasutada õigust, et Teie isikuandmed edastatakse otse ühelt haldajalt teisele, kui see on tehniliselt võimalik.

Õigus esitada vastuväiteid — Teil on konkreetselt Teie olukorraga seotud alustel igal ajal õigus esitada õigustatud huvil põhinevaid vastuväiteid Teiega seotud isikuandmete töötlemisele, sealhulgas profileerimisele. Parimad salvid liigeste haigustele juhul lõpetab Heal AS isikuandmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui Heal ASil on mõjuvad õigustatud põhjused isikuandmete töötlemiseks.

heel liigesed ravi ilma muutmisel kaldkriips valu

Kui Heal AS töötleb isikuandmeid otseturunduse eesmärkidel, on andmesubjektil igal ajal õigus esitada vastuväiteid temaga seotud isikuandmete töötlemisele seoses ravi tootlemine turundusega, mis hõlmab igal ajal ja tasuta profileerimist vastava otseturundusega seotud ulatuses. Kui andmesubjekt esitab vastuväiteid isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärkidel, siis Heal AS isikuandmeid sellistel eesmärkidel enam ei töötle.

Sellisel juhul lõpetab Heal AS Teie isikuandmete töötlemise turunduseesmärkidel, kuid ei pruugi töötlemist lõpetada muudel seaduslikel eesmärkidel.

Main navigation

Õigus esitada ravi tootlemine järelevalve teostajale — kõikidel andmesubjektidel on õigus pöörduda kaebusega andmekaitse järelevalve teostaja poole, kui andmesubjekt leiab, et temaga seotud isikuandmete töötlemine rikub ja ei vasta andmekaitseseaduste ja üldiste andmekaitsereeglite sätetele. Eestis on riiklikuks järelevalve teostajaks Andmekaitse Inspektsioon. Õigus nõusolek tagasi võtta — kui isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul, on andmesubjektil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta enne ravi tootlemine tagasi võtmist teostatud töötlemise seaduslikkust.

Andmesubjekti teavitatakse sellest enne nõusoleku andmist. Heal AS lõpetab isikuandmete töötlemise, kui töötlemise ainsaks aluseks on nõusolek. Kui isikuandmete töötlemiseks on muu d õiguslik ud alus ed nt leping, õigustatud huvivõib töötlemist jätkata muul vastaval õiguslikul alusel.